MyRoom
logowanierejestracja PL EN
 

Podaj swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

imię:
e-mail:

Regulamin zakupów w sklepie myroom.pl obowiązujący do 25 grudnia 2014

Regulamin obowiązujący do dnia 25 grudnia 2014

 

 

Regulamin zakupów w sklepie myroom.pl

 

Obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

 

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Sklep internetowy Myroom, działający pod adresem www.myroom.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę działającego pod firmą Magdalena Zielińska My Room z siedzibą w Warszawie ul. Figiel 6/A2, 02-202, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 517525, numer NIP 1132128016, numer REGON: 142627140  (dalej również jako "Sprzedający"), prowadzi sprzedaż detaliczną towarów, za pośrednictwem sieci Internet.

2. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem poczty elektronicznej: info@myroom.pl, pod numerem telefonu: 690 579 335. Reklamacje można składać również poprzez adres poczty elektronicznej: reklamacje@myroom.pl.

3. Do korzystania ze sklepu internetowego Myroom niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z procesorem o taktowaniu min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja > 7.0), Mozilla Firefox, Opera), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

4. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego Myroom towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.

5. Ceny widniejące na stronach internetowych sklepu Myroom, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym Myroom składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego Myroom. Przedmiotowa cena i opis towaru charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży - zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

6. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego Myroom, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

8. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego Myroom są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

9. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego Myroom pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

10. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

 

TRANSAKCJA I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zamówienia w sklepie internetowym Myroom można dokonywać:

1) poprzez strony internetowe sklepu myroom.pl - wypełniając formularz na stronach sklepu,

2) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 690 579 335 (całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls według aktualnej taryfy operatora telekomunikacyjnego), od poniedziałku do piątku w godzinach 11 – 17, w soboty w godzinach 10 – 14 (godziny telefonicznego przyjmowania zamówień mogą być okresowo wydłużone),

3) wysyłając zamówienie na adres poczty elektronicznej: zamowienia@myroom.pl

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres My Room, ul. Figiel  6/A2 02-202 Warszawa , może to także zrobić drogą mailową na adres info@myroom.pl, przykładowy formularz dostępny jest tutaj: Odstąpienie od umowy w 14 dni .

Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: My Room, ul. Figiel 6/A2, 02-202Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.

9. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym My room przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 

PŁATNOŚĆ

1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.

2. W sklepie My room istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

1) Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na numer rachunku bankowego My room. Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego;

2) Płatność w systemie ratalnym; Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po finalnej akceptacji wniosku ratalnego przez instytucję kredytującą zakup towaru;

3) Płatność on-line za pośrednictwem serwisu PayU; Kupujący nie jest obciążany dodatkowymi kosztami za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego na stronie sklepu internetowego My Room w zakładce  http://myroom.pl/forma-platnosci oraz na początku składania zamówienia.

 

4. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem) lub poinformowanie Sprzedającego przez instytucję kredytująca zakup towaru o finalnej akceptacji wniosku kredytowego, złożonego przez Kupującego, lub pozytywny wynik autoryzacji płatności w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PayU.

5. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.

 

DOSTAWA

1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę.  

3. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich czas dostawy wynosi zwykle 1-2 dni robocze. Szacowane ceny dostawy dla poszczególnych kategorii produktów określone są na stronie sklepu internetowego My Room w zakładce warunki dostawy.

4. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

5. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu

6. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

7. Zaleca się, aby Kupujący ocenił stan towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie My Room zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować z godnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale "Reklamacje i zwroty".

8. Koszt dostawy towarów jest uzależniony od łącznej wagi zamawianych towarów oraz widoczny jest podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu.  

9. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

 

GWARANCJA I SERWIS

1. Sprzedający oświadcza, że meble sprzedawane w sklepie internetowym My Room są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera (dalej zwanego „Gwarantem”).

2. Czas trwania gwarancji to 24 miesięcy. Czas trwania gwarancji udzielonej dla danego towaru widnieje w jego opisie na stronach sklepu internetowego My Room w zakładce Gwarancja.  

3. Sprzedający wydaje Kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny).

4. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

5. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres Gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:

1) skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych lub,

2) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

3. W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego wymiany, naprawy, obniżeniem ceny, odstąpieniem od umowy, oraz podać swoje dane kontaktowe.

4. Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.

5. Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego My Room zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).

2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego My room towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

4. My Room Magdalena Zielińska z siedzibą w Warszawie przy ul. Figiel 6/A2, 02-202 jest administratorem danych osobowych zbieranych od Kupujących w sklepie internetowym myroom.pl. Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupujących, operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności) oraz instytucjom kredytującym zakup towarów (w przypadku zakupu towaru na raty). Za wyraźną zgodą Kupującego jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w szczególności w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych w formie newslettera. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani skorzystanie z innych usług.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym My Room konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze stron sklepu internetowego My Room zobowiązany jest do nieumieszczania na tych stronach treści o charakterze bezprawnym.

8. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym http://myroom.pl/regulamin.

9. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 25.12.2014 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

 

Copyright © 2011 MyRoom!