RODO

RODO

cena: 0,00zł

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych, jest My Room, ul. Figiel 6/A2, 02-202 Warszawa.Jakie dane zbiera Sklep Internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep Internetowy będzie od Państwa przetwarzał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

1) imię, nazwisko,

2) adres zamieszkania na pobyt stały,

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.


Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.


Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail lub numer telefonu (w zależności od wybranej opcji newslettera) będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów myroom.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.


Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?


W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:


a) Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;


b) Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;


c) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:


- Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,


- wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,


- wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,


- Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;


d) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:


- zakwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych,


- przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z celem, dla którego zostały zebrane,


- wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;


e) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:


- zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,


- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy jesteś dzieckiem.


Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?


W celu realizacji umowy Sklep Internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do współpracujących podmiotów realizujących dostawę towaru - firmy kurierskie oraz operatorów płatności online. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.


Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności wykorzystanie bezpiecznego szyfrowanego połączenia.


Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji oraz rejestracji i składania zamówienia będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.


Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: info@myroom.pl

ilość: pełen widok